Phim: "Phật thuyết Kinh Diệt Tội Trường Thọ" (Tội ác phá thai)

[Nội dung ẩn để xem]
ERROR: If you can see this, then [Nội dung ẩn để xem] is down or you dont have Flash installed.


Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật

Bể khổ không bờ .
Quay đầu là bến.

Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật

Thật vì sinh tử.
Phát Bồ Đề tâm.
Dùng tín nguyện sâu.
Trì danh hiệu Phật.
Xin thường niệm Nam Mô A Mi Đà Phật.
Kệ Sám Hối:
Vãng tích sở tác chư ác nghiệp.
Giai do vô thỉ tham, sân, si.
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh.
Kim đối Phật tiền cầu sám hối.
Kệ phát nguyện:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền lão vô biên thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô biên thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Nay con xin phát thệ nguyện rằng:
Nếu có chút công đức gì
Con nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
Trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát Bồ Đề tâm.
Con xin hồi hướng cho tất cả các đệ tử và chúng sanh,
cùng oan gia trái chủ từ vô lượng kiếp đến nay.
Của các đệ tử và chúng sanh hữu tình hay vô tình.
Có duyên hay không có duyên với con.
Trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới.
Cùng khắp hư không biến pháp giới.
Đều phát Bồ Đề tâm kiên cố, tinh tấn tu hành pháp môn Tịnh Độ.
Khi hết báo thân này,được A Mi Đà Phật cùng chư thánh chúng.
Cho biết trước ngày giờ Vãng Sanh
phẩm vị thượng phẩm Thượng Sanh.
Khi lâm chung tâm bất điên đảo.
Đạt được vô niệm tự niệm. Nhất Tâm bất loạn.
Đồng sanh về Cực Lạc Quốc Độ.

Con xin cầu Quán Thế Âm cho Tam Thiên Đại Thiên thế giới
sống trong hòa bình chúng sinh An Lạc.
Không sát sanh để không sảy ra sóng thần, động đất, bão lũ, thiên tai, dịch hại,
không bị tiểu tam tai, Đại tam tai, bệnh tật, nghèo khổ, cướp bóc....

Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Mi Đà Phật
Nam Mô A Mi Đà PhậtCác bài viết cùng thể loại: